1. Bendrosios nuostatos

1.1.   Šios taisyklės (toliau „Taisyklės“) nustato bendrąsias naudojimosi NUTRILESS svetaine bei elektronine parduotuve sąlygas. Taisyklės yra taikomos kai Pirkėjas renkasi, užsako ir perka NUTRILESS elektroninėje parduotuvėje siūlomas prekes ar kai Naudotojas/Vartotojas bet kaip kitaip naudojasi svetainės teikiamomis paslaugomis. Prieš pradėdami naudotis NUTRILESS svetaine ir joje teikiamomis paslaugomis, jūs privalote atidžiai perskaityti ir susipažinti su šiomis Taisyklėmis. Naudodamiesi NUTRILESS svetainėje teikiamomis paslaugomis, jūs patvirtinate, kad sutinkate laikytis šių Taisyklių.

1.2.   NUTRILESS elektroninė parduotuvė yra mažmeninės prekybos parduotuvė, orientuota į vartotojus, perkančius prekes asmeniniams poreikiams, nesusijusiems su verslu.

1.3.   NUTRILESS svetainę administruoja kaip INTERNETO SVETAINĖS TEIKĖJA bei elektroninėje parduotuvėje prekių prekybą organizuoja, vykdo ir su ja susijusias paslaugas teikia kaip Pardavėjas „Orkla Care“ UAB, buveinės adresas:  Trinapolio g. 9E, LT-08337 Vilnius , juridinio asmens kodas 301240827, PVM mokėtojo kodas LT100003573511.

1.4.   Pirkėju šiose taisyklėse yra bet kuris asmuo, perkantis NUTRILESS elektroninėje parduotuvėje, Naudotoju laikomas asmuo besinaudojantis kitomis svetainės paslaugomis. Naudotis NUTRILESS elektronine parduotuve ir joje pirkti turi teisę: – veiksnūs fiziniai asmenys, t.y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; – juridinių asmenų įgalioti atstovai.

1.5.   Pirkdamas prekes Pirkėjas besąlygiškai patvirtina, jog jis turi teisę pirkti šioje parduotuvėje.

1.6.   NUTRILESS svetainės lankytojui pažymėjus apie savo sutikimą su Taisyklėmis, jos tampa interneto svetainės teikėjos ir svetainės lankytojo santykius reguliuojančiu sutartiniu dokumentu.

1.7.  Kai NUTRILESS svetainės lankytojas joje įsigyja prekes, kartu su Pirkėjo pateiktu prekių užsakymu šios Taisyklės tampa tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudarytos pirkimo ir pardavimo sutarties dalimi, ir yra abiems šalims privalomas teisinis dokumentas. Pirkimo ir pardavimo sutartis laikoma sudaryta, kai Pirkėjas suformuoja prekių užsakymą ir nustatyta tvarka atlieka apmokėjimą ir gauna elektroniniu paštu Pardavėjo patvirtinimą, kad Pirkėjo užsakymas yra priimtas ir apmokėjimas gautas.

1.8.   NUTRILESS svetainės lankytojui nesuteikiama galimybė pirkti prekių NUTRILESS el. parduotuvėje ar Naudotojui naudotis svetainės paslaugomis, jeigu jis nėra susipažinęs su Taisyklėmis ir (ar) su jomis nesutinka. Tais atvejais, kai Pirkėjas nesutinka su Taisyklėmis arba tam tikra jų dalimi, jis privalo neužsakyti prekių NUTRILESS el. parduotuvėje ir (ar) nesinaudoti kitomis svetainės paslaugomis. Priešingu atveju laikoma, jog Pirkėjas/Naudotojas susipažino ir besąlygiškai sutiko su visomis Taisyklėmis.

1.9.   Pardavėjas pasilieka teisę pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Pirkėjui apsiperkant NUTRILESS el. parduotuvėje, taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo momentu, todėl Pirkėjui rekomenduojama su Taisyklėmis susipažinti kiekvieno apsipirkimo metu.

1.10.  Pardavėjas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra nuo jos besąlygiškai atleidžiamas, jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

1.11. Pardavėjas turi teisę be įspėjimo apriboti Pirkėjo naudojimąsi NUTRILESS el. parduotuvės paslaugomis arba panaikinti Pirkėjo registraciją, jeigu Pirkėjas NUTRILESS el. parduotuve naudojasi pažeisdamas šias Taisykles, bando pakenkti NUTRILESS el. parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui.

1.12. Atsižvelgdamas į Taisyklių 1.2 punktą ir siekdamas pirmiausia patenkinti mažmeninės prekybos vartotojų poreikius, Pardavėjas pasilieka teisę riboti didmeninio pirkimo požymių turinčius pirkimus. T.y., Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti ir (ar) vykdyti Pirkėjo užsakymą (-us), kai Pirkėjas užsako mažmeninėje prekyboje neįprastai didelius prekių kiekius (neatsižvelgiant į tai, ar prekės užsakomos vienu užsakymu, ar keletu per sąlyginai trumpą laiką pateikiamų užsakymų) ir (ar) kai Pirkėjo užsakymas (-ai) turi kitų didmeninio pirkimo požymių.

1.13. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti NUTRILESS svetainės ar el. parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui/Naudotojui.

1.14. Visas NUTRILESS svetainės turinys, įskaitant tekstą, dizainą, grafinius elementus, logotipus, prekių ženklus, pavadinimus, vizualinius kūrinius, garso įrašus, programinę įrangą, kitus intelektinės nuosavybės objektus priklauso „Orkla Care“ UAB. Be atskiro interneto svetainės teikėjo leidimo juos draudžiama naudoti kitais negu naršymo NUTRILESS svetainėje ir pirkimų atlikimo tikslais, įskaitant, bet neapsiribojant, negalima komerciniais tikslais atgaminti, dauginti, kopijuoti, parduoti, perparduoti ar kaip nors kitaip naudoti nei visos šios svetainės, nei jos atskirų jos ar jos turinio dalių. Medžiagą NUTRILESS svetainėje „Orkla Care“ UAB savo klientams teikia kaip paslaugą, todėl ji gali būti naudojama tik informaciniais tikslais.

1.15. Naudojantis trečiųjų šalių paslaugomis, pavyzdžiui, tokiomis kaip „Facebook“ socialinio tinklo paslaugos, gali būti taikomos trečiųjų šalių sąlygos. Pavyzdžiui, „Facebook“ visiems savo naudotojams ir lankytojams taiko Pareiškimą dėl teisių ir pareigų. Todėl naudojantis tokių trečiųjų šalių paslaugomis rekomenduojama susipažinti su jų taikomomis sąlygomis.

2. Registracija ir asmens duomenų tvarkymas

2.1.   Pirkėjas, norėdamas naudotis NUTRILESS el. parduotuve ir pirkti joje siūlomas prekes, privalo užsiregistruoti NUTRILESS el. parduotuvės sistemoje kaip nuolatinis ar vienkartinis vartotojas, užpildydamas registracijos anketą. Registracijos anketoje privalu pateikti šiuos Pirkėjo asmeninius duomenis: vardą, pavardę, elektroninį paštą, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefono numerį, kitus prekių pristatymui būtinus duomenis. Juridinio asmens įgaliotas atstovas vietoje vardo ir pavardės pateikia juridinio asmens pavadinimą. Naudotojui besinaudojant svetainės paslaugomis registruotis nebūtina, nebent ten, kur reikalaujama pagal svetainės turinį siekiant naudos Naudotojui.

2.2.   Pirkėjas pirkdamas NUTRILESS el. parduotuvėje yra atsakingas, kad registracijos anketoje pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti. Pardavėjas jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Pirkėjui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog Pirkėjas nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius asmens duomenis arba nepakeitė ir nepapildė duomenų jiems pasikeitus.

2.3.   Pirkėjas turi teisę bet kuriuo momentu nevaržomai registracijos duomenis keisti, papildyti ar panaikinti savo registraciją.

2.4.   Užsiregistravęs Pirkėjas/Naudotojas įgyja individualius prisijungimo duomenis (vartotojo vardą ir slaptažodį) ir įsipareigoja juos saugoti, laikyti paslaptyje bei neatskleisti jokiems tretiesiems asmenims. Pirkėjas/Naudotojas yra atsakingas už jam suteiktų prisijungimo duomenų išsaugojimą, o taip pat už bet kuriuos veiksmus (duomenų perdavimą, pateiktus prekių užsakymus, vartotojo komentarus ar kt.), kurie NUTRILESS el. parduotuvėje atliekami prisijungus individualiu Pirkėjo vardu ir slaptažodžiu. Jei NUTRILESS svetainės ar el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju/Naudotoju. Jei Pirkėjas/Naudotojas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai paštu, telefonu, faksu ar el. laišku .

2.5.   Užsiregistruodamas Pirkėjas/Naudotojas kartu suteikia Pardavėjui teisę rinkti, kaupti, sisteminti, naudoti ir tvarkyti šiose Taisyklėse numatytais tikslais visus ir bet kuriuos asmens duomenis, kuriuos Klientas tiesiogiai ar netiesiogiai pateikia lankydamasis NUTRILESS svetainėje ar el. parduotuvėje ir naudodamasis jos paslaugomis.

2.6.   Pirkėjo/Naudotojo pateikti asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (nuo 2018 m. gegužės 25 dienos – ir ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento) nustatytų reikalavimų, kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių  teisės aktų, reglamentuojančių šių duomenų tvarkymą bei apsaugą. Tvarkydamas ir saugodamas Pirkėjo/Naudotojo asmens duomenis Pardavėjas įgyvendins organizacines ir technines priemones, kurios užtikrins asmens duomenims apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

2.7.   Pirkėjo/Naudotojo asmens duomenys bus naudojami identifikuojant Pirkėją/Naudotoją, vykdant prekių pardavimą ir pristatymą, išrašant apskaitos dokumentus pagal pareikalavimą, vykdant kitus iš pirkimo- pardavimo sutarties kylančius įsipareigojimus bei užtikrinant Pirkėjui/ Naudotojui galimybę naudotis kitomis NUTRILESS svetainės bei el. parduotuvės paslaugomis. Pirkėjo asmens duomenys bus tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais tik šiose Taisyklėse nustatyta tvarka gavus Pirkėjo sutikimą.

2.8.Teisiniu Naudoto asmens duomenų tvarkymo elektroninės prekybos tikslais pagrindu yra būtinybė tvarkyti duomenis siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis yra Naudotojas (LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 5 str. 1 d. 2 punktas, o nuo 2018 metų gegužės 25 dienos – ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 str. 1 d. b punktas).

2.9.   Teisiniu Naudoto asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais pagrindu yra Naudotojo duotas sutikimas (LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 5 str. 1 d. 1 punktas, o nuo 2018 metų gegužės 25 dienos – ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 str. 1 d. a punktas).

2.10.  Pirkėjo/Naudotojo pateiktus asmens duomenis naudos išskirtinai tik Pardavėjas ir jo partneriai, su kuriais Pardavėjas bendradarbiauja vykdant NUTRILESS el. parduotuvės administravimą, prekių pristatymą ir (ar) kitas, su Pirkėjo užsakymo pateikimu ar įvykdymu susijusias paslaugas. Pardavėjas neatskleis Pirkėjo/Naudotojo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus pirmiau šiame punkte paminėtus partnerius, arba, kai Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais atvejais bus įpareigotas tą padaryti.

2.11.  Pardavėjas gali statistiniais tikslais naudoti su Pirkėjo asmeniu tiesiogiai nesusijusius duomenis, t. y. duomenis apie įsigytas prekes. Tokie statistiniai duomenys bus renkami ir tvarkomi taip, kad neleistų atskleisti Pirkėjo asmens tapatybės arba kitų asmens duomenų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti asmens tapatybę.

2.12. Pirkėjas/Naudotojas, norėdamas gauti Pardavėjo ar jo partnerių pranešimų ar kitų Pirkėjui/Naudotojui naudingų pasiūlymų, registracijos anketoje turi galimybę pasirinkti, kad tokie pranešimai ar pasiūlymai jam būtų siunčiami. Pirkėjui to nepageidaujant, Pardavėjas nenaudos Pirkėjo/Naudotojo asmens duomenų rinkodaros tikslais ir nesiųs Pirkėjui/Naudotojui reklaminių ar informacinių pranešimų, išskyrus tuos, kurie būtini vykdant Pirkėjo pateiktą užsakymą.

2.13. Pirkėjo/Naudotojo asmeniniai duomenys bus saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai. Registracijos NUTRILESS el. parduotuvėje ar svetainėje metu Pirkėjo pateikti asmens duomenys bus saugomi 3 (trejus) metus po Pirkėjo/Naudotojo paskutinio prisijungimo prie el. parduotuvės ar svetainės sistemos. Duomenys tiesioginės rinkodaros tikslais saugomi 3 (trejus) metus po Pirkėjo/Naudotojo paskutinio prisijungimo prie el. parduotuvės ar svetainės sistemos. Kai asmens duomenys taps nebereikalingi jų tvarkymo tikslams ir (ar) pasibaigs nustatytas saugojimo terminas, jie bus saugiai sunaikinami.

2.14. Pirkėjas/Naudotojas turi teisę bet kada, pateikęs prašymą Pardavėjui, susipažinti su Pardavėjo tvarkomais jo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, reikalauti sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų ir šių Taisyklių sąlygų. Nuo 2018 m. gegužės 25 dienos esant ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamente nustatytoms sąlygoms, Pirkėjas/Naudotojas taip pat įgys teisę ir į duomenų perkeliamumą. Pirkėjo/Naudotojo teisės, susijusios su jo asmens duomenų tvarkymu, reglamentuojamos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (nuo 2018 m. gegužės 25 dienos – ir ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento) bei kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų.

2.15. Tiek, kiek asmens duomenų tvarkymas grindžiamas sutikimu, Pirkėjas/Naudotojas turi teisę bet kuriuo metu atšaukti šį sutikimą, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui.

2.16. Jei Pirkėjas/Naudotojas pageidauja pareikšti skundą dėl to, kaip Pardavėjas elgiasi su jo asmens duomenimis, Pirkėjas/Naudotojas gali susisiekti su Pardavėju 1.3. punkte nurodytais kontaktais ir šis ištirs tą klausimą.

2.17. Jei Pirkėjas/Naudotojas nėra patenkintas Pardavėjo atsakymu ar mano, kad šis tvarko Pirkėjo/Naudotojo asmens duomenis nesilaikydamas teisinių reikalavimų, jis turi teisę pateikti skundą Lietuvos Respublikos Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

3. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

3.1.   Prekių kainos NUTRILESS el. parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais su PVM. Prekės Pirkėjui parduodamos kainomis, galiojančiomis NUTRILESS el. parduotuvėje užsakymo pateikimo momentu.

3.2.   Pirkėjas atsiskaito naudodamasis elektronine bankininkyste – tai išankstinis apmokėjimas pasinaudojant Pirkėjo naudojama elektroninės bankininkystės sistema. Pirkėjas, norėdamas pasinaudoti šia apmokėjimo forma, turi būti pasirašęs elektroninės bankininkystės sutartį su vienu iš žemiau nurodytų bankų: „Swedbank“, AB, „Nordea Bank Finland Plc“ Lietuvos skyrius, AB SEB bankas, AB DNB bankas, Nordea, Šiaulių bankas, Medicinos bankas, Citadele ar Danske Bank A/S Lietuvos filialas. Mokant už prekes šiuo būdu, Pirkėjui elektroninės bankininkystės sistemoje sugeneruojamas mokėjimas pagal jo apmokamą užsakymą. Pinigus Pirkėjas perveda į Pardavėjo sąskaitą. Atsakomybė už Pirkėjo mokėjimo metu duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje.

3.3.   Pirkėjas už užsakytas prekes įsipareigoja sumokėti nedelsiant suformavęs užsakymą. Tik gavus apmokėjimą už prekes bei jų pristatymą (transportavimą) pradedamas vykdyti užsakymas ir skaičiuojamas prekių pristatymo terminas. Apmokėjimas laikomas atliktu kai visa mokėtina suma gaunama ir užskaitoma Pardavėjo banko sąskaitoje. Prekių ir jų pristatymo kainos sąskaitai apmokėti yra paskaičiuotos įskaitant PVM mokestį.

3.4.   Jei Pirkėjas pareikalauja PVM sąskaitos-faktūros, Pardavėjas ją išrašo ir Pirkėjui pateikia Pirkėjo Registracijos anketoje nurodytu elektroniniu paštu per 5 (penkias) darbo dienas po prekių pristatymo. Pirkėjas turi teisę pareikalauti PVM sąskaitos-faktūros per 30 kalendorinių dienų nuo prekių pirkimo.

4. Prekių komplektavimas ir pristatymas

4.1.   NUTRILESS el. parduotuvės prekyba ir nemokamų pavyzdžių pristatymas vykdomas tik Lietuvos teritorijoje. Prekes pristato Pardavėjo įgaliotas atstovas.

4.2.   Už prekių pristatymo paslaugą yra taikomas papildomas mokestis (išskyrus pristatant nemokamus pavyzdžius), nurodytas NUTRILESS el. parduotuvės prekių užsakymo pateikimo metu. Prekių pristatymo mokestis gali būti tiek fiksuotas, tiek priklausantis nuo Pirkėjo užsakytų prekių vertės, kai Pirkėjui pateikiami išskirtiniai pasiūlymai.

4.3.   Pardavėjas dės visas pastangas, kad Pirkėjo užsakymas būtų įvykdytas visa apimtimi. Jeigu to padaryti nepavyksta, Pirkėjui pinigai už jo apmokėtas, tačiau Pardavėjo nepristatytas prekes, grąžinami į Pirkėjo banko sąskaitą, iš kurios buvo atliktas užsakymo apmokėjimas, ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo prekių apmokėjimo. Apie tai Pirkėjas bus nedelsiant informuotas pateiktu el. paštu ar telefonu.

4.4.   Pirkėjo/Naudotojo užsakytos prekės el. parduotuvėje ar per svetainėje esančią nemokamo pavyzdžio užklausą, pristatomos Pirkėjo/Naudotojo užsakyme nurodytu adresu. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Nemokamo pavyzdžio atveju prekės pristatomos į pašto dėžutę.

4.5. Tuo atveju, kai Pirkėjo užsakyme nurodytu pristatymo adresu Pirkėjas nerandamas, Pardavėjo įgaliotas atstovas turi teisę prekes išduoti bet kuriam kitam nurodytu adresu esančiam pilnamečiui asmeniui, o Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui bet kokių pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui. Jei Pardavėjo įgaliotas atstovas 3 (tris) dienas iš eilės Pirkėjo nurodyti adresu neranda nei Pirkėjo, nei bet kurio kito pilnamečio asmens, prekės laikomos Pardavėjo įgalioto atstovo Pickup siuntų taškuose. Pardavėjas kuo skubiau informuoja Pirkėją apie susidariusią situaciją.

4.6. Jeigu prekės nebuvo pristatytos dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių (Pirkėjas užsakydamas prekę nurodė neteisingą adresą, nurodytu adresu Pirkėjas ar gavėjas nerandamas ar pan.), pakartotinai prekės nėra siunčiamos, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas papildomai sumoka už pakartotinį prekės pristatymą.

4.7. Pardavėjas pristato prekes Pirkėjui jo užsakymo suformavimo metu pasirinkto pristatymo laiko ribose (8-18 val. arba 18-22 val.) per 1-3 d. nuo apmokėjimo gavimo. Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymą būdą bei laiką.

4.8. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

4.9. Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėjo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę, pristatytų prekių komplektiškumą (asortimentą) ir kokybę.

4.10. Pirkėjas, pastebėjęs, kad pristatytos siuntos pakuotė pažeista (praplyšęs pakavimo lipdukas, pažeistos pakuotės ar kitaip išoriškai pažeista), privalo tai atžymėti prekes lydinčiuose dokumentuose (Pardavėjo egzemplioriuje). Pirkėjui nepatikrinus siuntos būklės ir (ar) šiame punkte nustatyta tvarka neužfiksavus duomenų apie siuntos pažeidimus, siunta yra laikoma pristatyta tinkama ir nepažeista.

4.11. Tais atvejais, kai prekių priėmimo metu Pirkėjas pastebi, jog siuntoje prekių kiekis yra netinkamas arba pateiktos prekės neatitinka jo užsakytų prekių ir tai nėra nurodyta prekes lydinčiame dokumente, Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją, grąžinti neužsakytas prekes, o Pardavėjas įsipareigoja įmanomai per kuo greitesnį laikotarpį pristatyti tinkamą ir (ar) trūkstamą prekių kiekį ir (ar) tinkamas prekes.

4.12. Kai Pirkėjas nustato, kad pristatytos prekės yra netinkamos kokybės, jis nekokybiškų prekių nepriima ir turi jas grąžinti kurjeriui, o prekių grąžinimo faktą bei priežastį atžymėti prekes lydinčiame dokumente (Pardavėjo egzemplioriuje). Pirkėjui nepatikrinus prekių kokybės siuntos būklės ir (ar) šiame punkte nustatyta tvarka kokybės neatitikimų neužfiksavus, laikoma, kad prekės pristatytos tinkamos kokybės.

5. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas

5.1.   Visų NUTRILESS el. parduotuvėje parduodamų prekių savybės nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme. Prekių aprašymai NUTRILESS el. parduotuvėje ir ant konkrečių prekių pakuočių esantys prekių aprašymai gali skirtis – tokiu atveju pirkėjas privalo vadovautis ant konkrečių prekių pakuočių esančiais prekių aprašymais

5.2.   Pardavėjas neatsako už tai, kad NUTRILESS el. parduotuvėje internete esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

5.3.   Tais atvejais, kai remiantis teisės aktais konkrečių prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas, Pardavėjas įsipareigoja tokias prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.

6. Sutarties atsisakymas. Prekių keitimas ir grąžinimas

6.1.   Pirkėjas (vartotojas) negali atsisakyti NUTRILESS el. parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo – pardavimo sutarties, nes sutartis sudaryta dėl maisto produktų, kurie vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais yra negrąžinami.

6.2.   Netinkamos kokybės prekės, prekės pažeistose pakuotėse ar kitaip išoriškai pažeistos prekės keičiamos į kokybiškas prekes Pardavėjo iniciatyva. 6.3.  Kokybiškos prekės nekeičiamos ir negrąžinamos.

6.4.   Prekės keičiamos Pardavėjui iš anksto suderinus prekių atsiėmimo laiką ir adresą. Pardavėjo atstovas atvyksta atsiimti prekių. Visos su tuo susijusios išlaidos tenka Pardavėjui. Dėl prekių keitimo kreipti el.paštu: info@nutriless.lt ; arba tel.: 8 52 310 654.

6.5.   Keičiant NUTRILESS el. parduotuvėje įsigytas prekes, Pardavėjas turi teisę reikalauti užpildyti Pardavėjo pateiktą prekių keitimo formą.

7. Apsikeitimas informacija

7.1.   Pardavėjas visus pranešimus, susijusius su prekių pristatymu, siunčia ir kitaip kontaktuoja Pirkėjo/Naudotojo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu, gyvenamos vietos adresu ar telefonu. Pardavėjas siunčia informaciją Pirkėjui/Naudotojui tiesioginės rinkodaros tikslais, tik gavęs Pirkėjo/Naudotojo sutikimą.

7.2.   Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia ir kitaip kontaktuoja el. paštu info@nutriless.lt,  telefonu 852 310 654 ar nurodyta kita kontaktine informacija: „Orkla Care“ UAB, Trinapolio 9E, Vilnius 08337.

8. Slapukai

8.1.   Orkla interneto tinklapiuose naudojami slapukai ir panašios technologijos, saugančios informaciją jūsų asmeniniuose kompiuteriuose, mobiliuosiuose telefonuose ar planšetiniuose kompiuteriuose. Visa tai dažniausiai saugoma interneto naršyklėje. Mes naudojame slapukus tam, kad suteiktume lankytojams prieigą prie skirtingų mūsų tinklapių funkcijų, atskirtume vartotojus vienus nuo kitų, analizuotume savo tinklapių veikimą ir pateiktume pritaikytą vartotojo interesais pagrįstą reklamą. Tam mums būtinas tam tikras mūsų vartotojų asmeninės informacijos naudojimas – kaip jis aprašomas žemiau – ir padeda mums pagerinti savo svetainę bei padaryti mūsų skaitmeninę komunikaciją aktualesne jos gavėjams. Mūsų lankytojai gali savanoriškai pasirinkti sutikti su slapukų naudojimu per savo naršyklės ar įrenginio nustatymus. Savo svetainės nustatymuose jūs galite pasirinkti, kokius slapukus jūsų naršyklė atsisiunčia. Ten jūs taip pat galite ištrinti visus esamus slapukus kurie yra saugomi jūsų naršyklėje ar įrenginyje. Atkreipkite dėmesį į tai, kad visų slapukų blokavimas savo naršyklėje ar įrenginyje gali sumažinti mūsų (ir kitų) svetainių našumą ir funkcionalumą.

8.2.   Šioje svetainėje esančių slapukų paskirtis

Mūsų tinklapis naudoja slapukus, išsaugomus mūsų arba trečiųjų asmenų siekiant šių tikslų:

–        Analizė: Mes naudojame slapukus tam, kad galėtume suskaičiuoti unikalių tinklapio lankytojų skaičių ir rengti statistiką apie mūsų svetainės veikimą bei funkcionalumą. Mūsų naudojama programinė įranga išsaugo informaciją apie pateikiamus puslapio parodymus ir informaciją apie vartotojų geografinę padėtį, įrenginį, operacinę sistemą bei naršyklę.

–        Prisijungimo paslaugos: Jei tinklapyje yra galimybė pasinaudoti prisijungimo paslauga, mes saugome ID numerį ir prisijungimo laiką slapuke jūsų naršyklėje ar įrenginyje. Dėl to jums nereikia iš naujo prisijungti kiekvieną kartą jums atidarius puslapį.

–        Interesais pagrįsta reklama internete: Jūs galite matyti bendrovių, valdomų Orkla, reklamas dėl slapukų, išsaugotų jūsų naršyklėje ar įrenginyje. Mes dažniausiai grindžiame šią informaciją naudotu turiniu, informacija apie vartotoją arba geografine padėtimi. Tokiu būdu mes stengiamės nustatyti jūsų interesus ir paversti mūsų reklamas aktualesnėmis jums. Tai pakartotinės rinkodaros technologija ir produktas, pateikiamas mums trečiųjų šalių.

–        Dvigubi profiliai: Mes grindžiame dvigubų profilių kūrimą elgsenos duomenimis, surinktais iš mūsų tinklapių. Atsižvelgdami į žinias, kurias turime apie vieną grupę vartotojų, mes išplečiame vartotojus į naujus segmentus, kurių vartotojai turi panašius interesus ir elgesį kaip ir pradinė vartotojų grupė.

8.3.   Kontaktai – Užklausa dėl prieigos Orkla sudaro daug įmonių, gaminančių prekes maisto papildų ir maisto produktų vartotojams bei įmonėms. Šios įmonės yra bendri jūsų duomenų valdytojai. Prašome atsiųsti el. laišką privacy@orkla.no jei pageidaujate gauti prieigą prie mūsų turimų jūsų asmens duomenų, juos patikslinti, ištrinti ar gauti juos jums išduotus. Jūs taip pat galite prieštarauti, reikalauti apribojimo ar atsiimti savo sutikimą(-us) bet kuriuo metu. Jūsų žiniai, jūs taip pat galite pateikti pretenziją Lietuvos Respublikos valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai tada, jei nesate patenkinti mūsų vykdomu jūsų asmens duomenų tvarkymu.

8.4.   Su slapukų dėka sukaupta asmenine informacija susijusias paslaugas teikiančios trečiosios šalys

Daisoras, UAB

8.5.   Orkla Bendrovės ir prekiniai ženklai, besidalijantys atsakomybe už asmens duomenų tvarkymą

Orkla Care UAB

‎Möller’s prekinis ženklas

Nutriless prekinis ženklas

Maxim prekinis ženklas

9. Baigiamosios nuostatos

9.1.   Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.

9.2.   Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.

9.3.   Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius LR įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindais.

9.4. Interneto svetainės teikėja neatsako už žalą, įskaitant žalą, sąlygotą naudojimosi NUTRILESS svetaine trikdžių, už duomenų praradimus ar sugadinimus, atsiradusius dėl paties Pirkėjo/Naudotojo ar trečiųjų asmenų, veikiančių su Pirkėjo/Naudotojo žinia arba dėl Pirkėjo/Naudotojo aplaidumo turinčių jo prisijungimo prie NUTRILESS svetainės duomenis, veiksmų ar neveikimo, įskaitant klaidingą duomenų įvedimą, kitas klaidas, sąmoningą kenkimą, kitokį netinkamą NUTRILESS svetainės naudojimą. Interneto svetainės teikėja taip pat neatsako už prisijungimo ir/ar naudojimosi NUTRILESS svetaine trikdžius ir (ar) jų sąlygotą žalą, atsiradusią dėl trečiųjų šalių, nesusijusių su Pirkėju/Naudotoju, veiksmų ar neveikimo, įskaitant elektros, interneto prieigos tiekimo sutrikimus, ir kt.

9.5.   Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti per 60 kalendorinių dienų, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

Asmens duomenų tvarkymo politika Orkla Care UAB (atsisųsti)